Hyppää pääsisältöön

Turvallisuus-kokemukset

  • Lähes yhdeksän kymmenestä helsinkiläisestä on sitä mieltä, että kaupunki on yleisesti ottaen turvallinen paikka. 
  • Oman asuinalueensa kokee turvallisena jopa 92 prosenttia turvallisuustutkimukseen vastanneista.
  • Turvallisuuskokemukset vaihtelevat melko voimakkaasti eri asuinalueiden välillä. Naiset kokevat lisäksi enemmän turvattomuutta kuin miehet, samoin vieraskieliset verrattuna kantaväestöön.

Helsinkiläisten kokemus kaupunkinsa turvallisuudesta on kehittynyt viime vuosina melko tasaisesti. Kaupungin ja Helsingin poliisin toteuttaman turvallisuustutkimuksen mukaan 89 prosenttia vastaajasta kokee kaupungin yleisesti ottaen turvalliseksi. Tieto perustuu viimeisimpään tutkimuskyselyyn, joka toteutettiin loppuvuodesta 2021. Oman asuinalueensa kokee turvalliseksi jopa 92 prosenttia vastaajista, ja 76 prosenttia pitää asuinaluetta turvallisena myös myöhään viikonloppuiltoina. Lukemat ovat olleet suhteellisen samankaltaisia myös aiemmissa vastaavissa kyselyissä.  

Turvallisuuden ja turvattomuuden tunteita kaupungissa koetaan eri tavoin riippuen muun muassa vastaajan sukupuolesta, äidinkielestä ja iästä. Naisten ja miesten välillä on selkeä ero varsinkin oman asuinalueen turvalliseksi kokemisessa viikonloppuiltaisin, sillä miehistä lähes kaksinkertainen osuus kokee näin verrattuna naisiin. Myös kaupungin keskustassa naiset kokevat miehiä useammin turvattomuutta, samoin liikkuessaan iltaisin joukkoliikennevälineissä. Vieraskieliset kokevat sekä kaupungin keskustan että oman asuinalueensa useammin turvattomaksi kuin suomen- ja ruotsinkieliset. 

Helsingin asuinalueiden välillä on suuria eroja siinä, kuinka turvallisina niiden asukkaat kokevat alueensa. Joillakin alueilla lähes joka neljäs kokee olonsa turvattomaksi omalla asuinalueellaan myöhään perjantai- ja lauantai-iltoina, kun taas turvallisimmiksi koetuilla alueilla ainoastaan pari prosenttia vastaajista kokee näin. Vaikka asuinalueiden väliset erot turvattomuuskokemuksissa ovat huomattavia, erot ovat kuitenkin edellisiin tutkimuskertoihin verrattuna kaventuneet. Vain harvoilla asuinalueilla turvattomuuskokemukset ovat merkittävästi lisääntyneet, kun taas monilla alueilla turvattomuutta koetaan nyt entistä vähemmän.  

Kansainvälisissä turvallisuuskokemusten vertailuissa Helsinki on kuulunut jo pitkään EU-maiden pääkaupungeista turvallisimpien joukkoon. 

Uusimmat artikkelit

23.5.2023
Kaupunkilaisten näkemykset asuinalueiden viihtyisyydestä ja turvallisuudesta ovat Helsinki-barometri-kyselytutkimuksen mukaan heikentyneet jonkin verran. Muutoksia ei kuitenkaan havaittu tasaisesti kaikkialla, vaan kaupungin sisällä on merkittäviä alueellisia eroja. Myös sukupuolten väliset erot...
5.4.2023
Helsinkiläiset ovat uusimman barometrikyselyn mukaan vähemmän huolissaan Ukrainassa käytävän hyökkäyssodan vaikutuksista Suomelle kuin edellisessä kyselyssä, joka tehtiin pian sodan käynnistymisen jälkeen. Tuki Ukrainan kansalaisille on helsinkiläisten keskuudessa edelleen vahvaa....
17.3.2023
Helsingin tavoitteena on olla kaupunki, jossa asuinalueet eivät eriydy ja kaikkialla on mahdollista elää turvallista ja viihtyisää elämää positiivisesti omaleimaisissa kaupunginosissa. Tavoitteensa saavuttamiseksi kaupunki tarvitsee tutkittua tietoa helsinkiläisten arjen turvallisuudesta. Helsingin...
13.1.2023
Uusimman Helsingin turvallisuustutkimuksen avovastauksissa korostuivat sosiaaliset pelot kaupunkitilassa, kuten huoli toisten ihmisten epäilyttävästä käyttäytymisestä. Vastaajat kokivat avovastausten perusteella turvattomuutta paitsi omakohtaisesti myös läheistensä sekä itseään haavoittuvampiin...
12.1.2023
Positiivisilla naapurisuhteilla on myönteinen yhteys kaupunkilaisten turvallisuudentunteeseen. Helsingin turvallisuustutkimuksen mukaan yli puolet vastaajista juttelee naapureidensa kanssa vähintään viikoittain, ja yleisimmin näin tekevät iäkkäät, pitkään alueella asuneet, omistusasukkaat ja kahden...
19.12.2022
Helsingin tilastollinen vuosikirja kokoaa yhteen laajan joukon eri ilmiöalueita kuvaavia tilastotietoja. Näin se antaa monipuolisen ja luotettaviin tilastotietoihin perustuvan kuvauksen Helsingistä ja helsinkiläisistä. Helsinkiä kuvaavien tietojen ohella vuosikirjassa esitetään vertailutietoja...