Hyppää pääsisältöön

Turvallisuus-kokemukset

  • Lähes yhdeksän kymmenestä helsinkiläisestä on sitä mieltä, että kaupunki on yleisesti ottaen turvallinen paikka. 
  • Oman asuinalueensa kokee turvallisena jopa 92 prosenttia turvallisuustutkimukseen vastanneista.
  • Turvallisuuskokemukset vaihtelevat melko voimakkaasti eri asuinalueiden välillä. Naiset kokevat lisäksi enemmän turvattomuutta kuin miehet, samoin vieraskieliset verrattuna kantaväestöön.

Helsinkiläisten kokemus kaupunkinsa turvallisuudesta on kehittynyt viime vuosina melko tasaisesti. Kaupungin ja Helsingin poliisin toteuttaman turvallisuustutkimuksen mukaan 89 prosenttia vastaajasta kokee kaupungin yleisesti ottaen turvalliseksi. Tieto perustuu viimeisimpään tutkimuskyselyyn, joka toteutettiin loppuvuodesta 2021. Oman asuinalueensa kokee turvalliseksi jopa 92 prosenttia vastaajista, ja 76 prosenttia pitää asuinaluetta turvallisena myös myöhään viikonloppuiltoina. Lukemat ovat olleet suhteellisen samankaltaisia myös aiemmissa vastaavissa kyselyissä.  

Turvallisuuden ja turvattomuuden tunteita kaupungissa koetaan eri tavoin riippuen muun muassa vastaajan sukupuolesta, äidinkielestä ja iästä. Naisten ja miesten välillä on selkeä ero varsinkin oman asuinalueen turvalliseksi kokemisessa viikonloppuiltaisin, sillä miehistä lähes kaksinkertainen osuus kokee näin verrattuna naisiin. Myös kaupungin keskustassa naiset kokevat miehiä useammin turvattomuutta, samoin liikkuessaan iltaisin joukkoliikennevälineissä. Vieraskieliset kokevat sekä kaupungin keskustan että oman asuinalueensa useammin turvattomaksi kuin suomen- ja ruotsinkieliset. 

Helsingin asuinalueiden välillä on suuria eroja siinä, kuinka turvallisina niiden asukkaat kokevat alueensa. Joillakin alueilla lähes joka neljäs kokee olonsa turvattomaksi omalla asuinalueellaan myöhään perjantai- ja lauantai-iltoina, kun taas turvallisimmiksi koetuilla alueilla ainoastaan pari prosenttia vastaajista kokee näin. Vaikka asuinalueiden väliset erot turvattomuuskokemuksissa ovat huomattavia, erot ovat kuitenkin edellisiin tutkimuskertoihin verrattuna kaventuneet. Vain harvoilla asuinalueilla turvattomuuskokemukset ovat merkittävästi lisääntyneet, kun taas monilla alueilla turvattomuutta koetaan nyt entistä vähemmän.  

Kansainvälisissä turvallisuuskokemusten vertailuissa Helsinki on kuulunut jo pitkään EU-maiden pääkaupungeista turvallisimpien joukkoon. 

Uusimmat artikkelit

Neljä vanhempaa miestä pelaavat pingistä Kisahallissa.
21.5.2024
Helsingin hyvinvointisuunnitelma (2022–2025) sisältää kuusi painopistettä. Ne ovat mielen hyvinvointi, harrastaminen ja vapaa-aika, liikkuminen, terveelliset elintavat, hyvät väestösuhteet ja turvallinen ja kaunis kaupunki. Nämä kuusi painopistettä kattavat yhteensä 50 tavoitetta ja 106...
''''
7.12.2023
Helsinkiläisistä yli 85 prosenttia kokee oman elämänlaatunsa hyväksi tai erittäin hyväksi. Tieto selviää uusimmasta Helsinki-barometrikyselystä. Suunnilleen sama osuus vastaajista myös pitää asuinaluettaan viihtyisänä paikkana. Helsingin keskustaa koskien vastaajien arviot ovat heikompia. Vaikka...
Nuori mies ja nainen istualtaan ja selin graffitin edessä Pihlajamäen nuorisopuistossa.
26.10.2023
Tässä julkaisussa tarkastellaan helsinkiläislasten ja -nuorten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden tilaa vuonna 2023. Kyseisten ilmiöiden tilaa peilataan aiempiin vuosiin, koko maahan tai muihin pääkaupunkiseudun kuntiin. Hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta tarkastellaan oppiasteittain...
23.5.2023
Kaupunkilaisten näkemykset asuinalueiden viihtyisyydestä ja turvallisuudesta ovat Helsinki-barometri-kyselytutkimuksen mukaan heikentyneet jonkin verran. Muutoksia ei kuitenkaan havaittu tasaisesti kaikkialla, vaan kaupungin sisällä on merkittäviä alueellisia eroja. Myös sukupuolten väliset erot...
5.4.2023
Helsinkiläiset ovat uusimman barometrikyselyn mukaan vähemmän huolissaan Ukrainassa käytävän hyökkäyssodan vaikutuksista Suomelle kuin edellisessä kyselyssä, joka tehtiin pian sodan käynnistymisen jälkeen. Tuki Ukrainan kansalaisille on helsinkiläisten keskuudessa edelleen vahvaa....
17.3.2023
Helsingin tavoitteena on olla kaupunki, jossa asuinalueet eivät eriydy ja kaikkialla on mahdollista elää turvallista ja viihtyisää elämää positiivisesti omaleimaisissa kaupunginosissa. Tavoitteensa saavuttamiseksi kaupunki tarvitsee tutkittua tietoa helsinkiläisten arjen turvallisuudesta. Helsingin...