Hyppää pääsisältöön

Mielen hyvinvointi

  • 16 prosenttia helsinkiläisistä on psyykkisesti kuormittuneita, kymmenellä prosentilla on itse raportoitua masennusta ja kahdeksalla prosentilla on ollut itsemurha-ajatuksia 12 edellisen kuukauden aikana.
  • Nuorten aikuisten psyykkinen kuormittuneisuus ja itsemurha-ajatukset ovat selvästi yleisempiä kuin 55 vuotta täyttäneiden. Myös masennuskokemus on hieman yleisempää nuoremmilla. 

Helsinkiläisestä aikuisväestöstä 16 prosenttia on vuoden 2021 pääkaupunkiseudun hyvinvointikyselyn mukaan psyykkisesti kuormittuneita. Psyykkinen kuormittuneisuus on helsinkiläisten aikuisväestön parissa yleisempää kuin koko maassa keskimäärin, mutta pääsääntöisesti samalla tasolla kuin muualla pääkaupunkiseudulla. Psyykkinen kuormittuneisuus on vanhempia ikäryhmiä selkeästi yleisempää 20–54-vuotiailla helsinkiläisillä, joista 19 prosenttia on merkittävästi kuormittuneita. Sukupuolten välillä ei esiinny eroa.  Ilmiöön liittyy monenlaisia sisäisiä ahdistuneisuuteen, masentuneisuuteen tai levottomuuteen liittyviä tunnekokemuksia sekä usein myös fyysisiä oireita, jotka heikentävät yksilön toimintakykyä ja haittaavat arkipäiväistä elämää.  

Joka kymmenes helsinkiläinen potee itse raportoitua masennusta, ja noin kahdeksalla prosentilla on ollut itsemurha-ajatuksia edellisen vuoden aikana. Nämä osuudet ovat hyvin samalla tasolla kuin muissa pääkaupunkiseudun suuremmissa kaupungeissa. 20–29-vuotiaista helsinkiläisistä peräti 16 prosentilla on ollut itsemurha-ajatuksia ja 30–39-vuotiaistakin 10 prosentilla, kun osuus 75 vuotta täyttäneillä jää kolmeen prosenttiin. Sukupuolten välillä ei esiinny eroja itsemurha-ajatuksissa tai masennuskokemuksissa.

Myös muut taustatekijät ovat yhteydessä mielen hyvinvointiin. Ne helsinkiläiset, jotka arvioivat menojensa kattamisen saaduilla tuloilla olevan vähintään melko hankalaa, ovat muita psyykkisesti kuormittuneempia. Heistä jopa 28 prosenttia kokee merkittävää psyykkistä kuormittuneisuutta. Puolestaan vajaa 10 prosenttia niistä, jotka arvioivat menojensa kattamisen saaduilla tuloilla helpoksi tai erittäin helpoksi, on kuormittuneita. Masennuskokemukset ja itsemurha-ajatukset ovat yleisempiä, jos menojen kattaminen saaduilla tuloilla on hankalaa. 

Psyykkinen kuormittuneisuus näyttäytyy laaja-alaisesti muuta hyvinvointia ja terveyttä – esimerkiksi elämänlaatua, ihmissuhteita, onnellisuutta ja terveyden kokemusta – heikentävänä taustatekijänä.

Uusimmat artikkelit

Nainen kastelee kastelukannulla maata.
12.4.2022
Pääkaupunkiseudun asukkaiden elinoloista saadaan paljon tietoa erilaisista rekistereistä. Monet hyvinvoinnin ja terveyden kannalta olennaiset tekijät – kuten väestön koettu elämänlaatu ja elintavat – ovat kuitenkin sellaisia, ettei niistä saada tietoa rekisterien pohjalta. Tästä syystä...
28.1.2021
Stadin HYTE-barometri on Helsingin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (HYTE) sekä hyvinvointisuunnitelmatyön seurantaväline, joka kertoo mihin suuntaan helsinkiläisten hyvinvointi kehittyy sekä mitä kaupunki tekee kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Tiedot päivitetään ja...