Hyppää pääsisältöön

Ikääntyneiden tulotaso

  • Ikääntyneiden tulotaso on Helsingissä parempi kuin koko maassa keskimäärin. 
  • Kansaneläkkeen saajien osuus on Helsingissä koko maan keskiarvoa pienempi. Naisten eläke on Helsingissä keskimäärin 73 prosenttia miesten eläkkeestä. 
  • Pienituloisuus ja toimeentulon haasteet ovat ikääntyneillä harvinaisempia kuin koko väestössä. Köyhyysriski on suurin vanhimpien ikäryhmien naisilla. 

Helsinkiläisten 65–74-vuotiaiden keskimääräiset veronalaiset tulot vuonna 2021 olivat 41 913 euroa ja 75 vuotta täyttäneiden 37 086 euroa.

Sekä 65–74-vuotiaiden että 75 vuotta täyttäneiden keskimääräiset veronalaiset tulot ovat Helsingissä suuremmat kuin koko maassa keskimäärin, jossa ne olivat 65–74-vuotiailla 30 130 euroa ja 75 vuotta täyttäneillä 26 375 euroa. Naapurikuntiin verrattuna tulot olivat suuremmat kuin Vantaalla (32 241 euroa ja 28 790 euroa) ja pienemmät kuin Espoossa (43 280 euroa ja 39 070 euroa).  

Ikääntyneiden pääasiallinen tulonlähde on vanhuuseläke. Helsinkiläisten vanhuuseläkkeensaajien keskimääräinen eläke vuonna 2022 oli noin 2 350 euroa kuukaudessa;, naisten keskimääräinen eläke (2 060 €) oli 74 prosenttia miesten eläkkeen (2 790 €) suuruudesta. Helsinkiläisistä vanhuuseläkkeen saajista 81 prosenttia sai ainoastaan työeläkettä, jota maksetaan työuran pituuden ja ansiotason perusteella. Koko maassa pelkän työeläkkeen saajien osuus (70 %) oli selvästi pienempi kuin Helsingissä, mutta naapurikaupungeissa osuus oli Helsingin tasolla. Pienimpien työeläkkeiden kohdalla vanhuuseläkettä täydentää Kelan maksama kansaneläke. Vanhuuseläke voi olla myös kokonaan Kelan maksamaa eläkettä. Helsingissä kansaneläkkeensaajia oli vuoden 2022 lopussa 19 prosenttia (24 100 henkilöä) vanhuuseläkkeensaajista. Heistä suurimmalla osalla vanhuuseläke muodostui työeläkkeen ja kansaneläkkeen yhdistelmästä. Neljällä prosentilla (5 100 henkilöä) vanhuuseläke jäi niin pieneksi, että sitä täydennettiin takuueläkkeellä. Takuueläkkeellä turvataan eläkkeensaajalle vähimmäiseläke, joka oli vuonna 2022 noin 920 euroa kuukaudessa. Niin kansaneläkkeen kuin takuueläkkeen saaminen on naisilla yleisempää kuin miehillä.

Pienituloisista eläkeläisistä osa joutuu turvautumaan viimesijaisiin toimeentuloa turvaaviin etuuksiin. Vuonna 2021 helsinkiläisistä ikääntyneistä 14 prosenttia (16 500 henkilöä) sai eläkkeensaajan asumistukea. Ikäryhmään suhteutettuna asumistukea saivat yleisimmin 85 vuotta täyttäneet naiset. Kaksi prosenttia (2 200 henkilöä) eläkeikäisistä sai perustoimeentulotukea. Valtaosa ikääntyneistä tuensaajista oli naisia niin asumistuen (61 %) kuin toimeentulotuen (56 %) kohdalla.