Hyppää pääsisältöön

Ulkomaalaistaustaiset pääkaupunkiseudulla: asuminen, työllisyys ja tulot vuonna 2020

Ulkomaalaistaustaisten määrä ja osuus väestöstä ovat kasvaneet pääkaupunkiseudulla
nopeasti. Siksi Espoon, Helsingin ja Vantaan kaupungit seuraavat
maahanmuuttajien kotoutumista ja heidän lastensa menestymistä elämässä.
Tämä raportti päivittää kotoutumisen tilannekuvaa pääkaupunkiseudulla pääsääntöisesti vuoden 2020 tiedoilla asumisesta, työllisyydestä ja valtionveronalaisista tuloista. Painopiste on maahanmuuttajien eli ulkomailla syntyneiden ulkomaalaistaustaisten elinolojen ja elämäntilanteen selvittämisessä. Raportissa tarkastellaan myös Suomessa syntyneen ns. toisen sukupolven koulutusta, sijoittumista työmarkkinoille ja tuloja.
Kuuluu sarjaan:
Lataa julkaisu tästä (pdf)

Päätulokset

  • Maahanmuuttajat muodostavat 15 prosenttia pääkaupunkiseudun työllisistä. Joillain toimialoilla ja ammattiryhmissä heidän panoksensa työvoimaan on korvaamaton.
  • Suomalaistaustaisiin verrattuna maahanmuuttajien työvoimaosuus on pienempi, työllisyysaste matalampi ja työttömyysaste korkeampi. Suuri osa sijoittuu työmarkkinoilla suorittavan tason ammatteihin.
  • Työttömyys ja matala tulotaso näkyvät esimerkiksi omistusasumisen vähäisyydessä. Maahanmuuttajat asuvat kantaväestöä useammin ah­taasti. Tilanne on erityisen vaikea suurissa lapsiperheissä.
  • Taloudellinen suhdannevaihtelu vaikuttaa vahvasti maahanmuuttajien asemaan työmarkkinoilla. Koronapandemia katkaisi sitä edeltäneiden vuosien myönteisen työllisyyskehityksen.
  • Kaupunkien väliset erot ulkomaalaistaustaisen väestön rakenteissa näkyvät tutkimuksen tuloksissa. Espoossa kiinalais- ja intialaistaus­taisten osuus muuttajista on suuri, Vantaalla puolestaan virolais- ja venäläis- tai neuvostoliittolaistaustaisten osuus.
  • Suomessa syntyneet ulkomaalaistaustaiset ovat suorittaneet tutkintoja vähemmän kuin suomalaistaustaiset ikätoverit. Kouluttautuminen on toisessa sukupolvessa yleisempää naisilla kuin miehillä, ja sukupuolten välinen ero näkyy naisten eduksi myös työllisyydessä.
Alt-teksti: Finanssikriisistä selviämisen jälkeen hyvä työllisyyskehitys jatkui aina keväällä 2020 puhjenneeseen koronapandemiaan saakka. Työllisyys kasvoi ja työttömyys väheni niin suomalaistaustaisilla kuin Suomeen muuttaneilla ulkomaalaistaustaisilla.

Kuviosta ilmenee, että taloudellisten suhdan­teiden vaihtelu vaikut­taa suuresti maahan­muuttajien asemaan työmarkkinoilla. Koro­napandemia keskeyt­ti hyvän työllisyyskehi­tyksen keväällä 2020. Kuviota tulkittaessa on syytä huomioida, että eri poikkileikkaus­vuosina myös kohdeväestö on osin eri­lainen. Taloudellisen nousukauden aikana työperusteinen muut­to usein myös kasvaa.  

 

Maahanmuuttajat ovat monenlaisia

Maahanmuuttajat eivät ole yhtenäinen ryhmä. Elinolot vaihtelevat ulkomailla syntyneiden ulkomaalaistaustaisten keskuudessa erittäin paljon kaikilla tar­kastelluilla osa-alueilla.

Taustamaaryhmien välillä on suuria eroja työllisyydessä, tuloissa ja asumisen olosuhteissa. Erot heijastavat esimerkiksi Suomeen muuton erilaisia syitä ja perusteita sekä muuttajien koulutustasoa. Tilanne on monessa tapauksessa vaikein pakolaistaustaisesti Suomeen tulleissa ryhmissä, vaikka niihinkin kuuluu hyvin menestyneitä henkilöitä.

Myös sukupuolella on usein suuri merkitys. Naisten työllisyys on aluksi vähäi­sempää, mutta kasvaa enemmän maassaoloajan myötä. Toimialoille ja ammat­tiryhmiin sijoittumisessa on suuria eroja sukupuolten välillä myös taustamaa­ryhmien sisällä.

Ulkomaalaistaustaisten merkitys seudulle kasvaa

Vuoden 2021 lopussa pääkaupunkiseudulla (ml. Kauniainen) ulkomaalais­taustaisten osuus seudun väestöstä oli 19 prosenttia. Ulkomailla syntyneitä ulkomaalaistaustaisia oli noin 187 000 ja Suomessa syntyneitä noin 45 000. Maahanmuutto jatkunee myös tulevaisuudessa. Suomessa syntyneiden ulko­maalaistaustaisten osuus ikäluokasta kasvaa nopeasti.

Ulkomaalaistaustaisten työllistymisellä, elinoloilla ja hyvinvoinnilla on suuri mer­kitys paitsi heille itselleen, myös kotikaupungilleen ja koko seudulle. Kuntien kannattaa siten panostaa kotoutumisen edistymiseen ja yhdenvertaisuuden toteutumiseen. Toimien suunnitteluun ja toteutukseen tarvitaan yksityiskohtaista tietoa kotoutumisesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä.

Aineisto

Tutkimuksen aineisto on hankittu Tilastokeskukselta Espoon, Helsingin, Vantaan ja Uudenmaan liiton yhteistilauksena. Rekisteripohjaisen aineiston hankinta ja sen analyysi toteutetaan kahden vuoden välein.