Hyppää pääsisältöön

Tyytyväisyys kaupunkiin ja omaan elämään

  • Helsinkiläisten enemmistö kokee elämänlaatunsa hyväksi, mutta vaihtelua elämänlaadussa esiintyy muun muassa iän, talousvaikeuksien tai työkyvyttömyyden yhteydessä.
  • Valtaosa on tyytyväisiä asuinalueeseensa ja pitää Helsinkiä toimivana asuinpaikkana. Paremmin toimeentulevat kokevat tyytyväisyyttä asuinalueeseensa muita useammin.

Pääkaupunkiseudun asukkaiden yleistä elämänlaatua kartoittavan mittarin valossa enemmistö alueen asukkaista kokee elämänlaatunsa keskimäärin hyväksi (59 %). Helsinkiläisten hyvän elämänlaadun kokemus on koko pääkaupunkiseudun keskiarvon tasolla. Elämänlaadun kokemus vaihtelee ikäryhmittäin, mutta sukupuolten väliset erot eivät ikäryhmittäinkään tarkasteltuina ole tilastollisesti merkitseviä. Elämänlaatunsa keskimäärin hyväksi tuntevien osuus jää alle 40-vuotiailla ja erityisesti 80 vuotta täyttäneillä alle väestön keskiarvon. Vastaavasti 40–79-vuotiailla osuus on selvästi keskimääräistä suurempi.

Siirry käsitteet ja määritelmät -sivulle: Elämänlaatumittari

Tietyt taustatekijät ovat yhteydessä elämänlaatuun. Vaikka lähes 60 prosenttia pääkaupunkiseudun asukkaista kokee elämänlaatunsa hyväksi, työttömistä näin kokee kolmannes. Toimeentulovaikeuksia kokevista elämänlaatunsa kokee hyväksi joka neljäs ja työkyvyttömyyseläkkeellä olevista joka viides. Vakavalla toimintarajoitteella (vaikeuksia muistin toiminnan, uuden oppimisen, sanomalehtien lukemisen, keskusteluissa kuulemisen tai puolen kilometrin kävelyn kanssa) ja psyykkisellä kuormittuneisuudella on vahva yhteys alhaiseen hyvän elämänlaadun kokemiseen.  

Elämänlaadun kokemusta muovaavat monet tekijät kuten oma asuinalue ja tyytyväisyys siihen. Helsinkiläiset ovat Helsinki-barometrin mukaan varsin tyytyväisiä omaan asuinalueeseensa. Syksyn 2021 barometrissa 78 prosenttia antoi kouluarvosanaksi 8–10 Helsingin toimivuudesta asuinpaikkana. Kiitettäviä arvosanoja antavat useammin työuran loppuvaiheessa olevat ja eläkeläiset. Syksyllä 2022 barometrin vastaajista 90 prosenttia piti asuinaluettaan viihtyisänä. 

Vaikka tyytyväisyys asuinalueeseen on korkealla tasolla Helsingissä, pientä vaihteluakin esiintyy. Mitä parempi taloustilanne vastaajalla on, sitä korkeampi on kokemus oman asuinalueen viihtyisyydestä. Syksyllä 2022 erinomaisesti toimeentulevista 89 prosenttia piti asuinaluettaan viihtyisänä, talousvaikeuksien kanssa elävistä 84 prosenttia. Parhaiten toimeentulevat antavat myös useimmin kiitettävän arvosanan Helsingin toimivuudesta asuinpaikkana.

Uusimmat artikkelit

''''
7.12.2023
Helsinkiläisistä yli 85 prosenttia kokee oman elämänlaatunsa hyväksi tai erittäin hyväksi. Tieto selviää uusimmasta Helsinki-barometrikyselystä. Suunnilleen sama osuus vastaajista myös pitää asuinaluettaan viihtyisänä paikkana. Helsingin keskustaa koskien vastaajien arviot ovat heikompia. Vaikka...
''''
26.6.2023
Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa huolestuttaa helsinkiläisiä tämän kevään Helsinki-barometrin mukaan hieman vähemmän kuin aikaisemmilla kyselykerroilla. Vastaajat näkevät sodan vaikuttavan Suomen talous- ja turvallisuustilanteeseen enemmän kuin esimerkiksi omaan henkiseen hyvinvointiinsa tai omaan...
23.5.2023
Kaupunkilaisten näkemykset asuinalueiden viihtyisyydestä ja turvallisuudesta ovat Helsinki-barometri-kyselytutkimuksen mukaan heikentyneet jonkin verran. Muutoksia ei kuitenkaan havaittu tasaisesti kaikkialla, vaan kaupungin sisällä on merkittäviä alueellisia eroja. Myös sukupuolten väliset erot...
Nainen kastelee kastelukannulla maata.
12.4.2022
Pääkaupunkiseudun asukkaiden elinoloista saadaan paljon tietoa erilaisista rekistereistä. Monet hyvinvoinnin ja terveyden kannalta olennaiset tekijät – kuten väestön koettu elämänlaatu ja elintavat – ovat kuitenkin sellaisia, ettei niistä saada tietoa rekisterien pohjalta. Tästä syystä...
10.3.2021
Ulkomaalaistaustaisten määrä ja osuus väestöstä ovat kasvaneet pääkaupunkiseudulla nopeasti. Espoon, Helsingin ja Vantaan kaupungit seuraavat maahanmuuttajien
kotoutumista ja heidän lastensa menestymistä elämässä. Tämä raportti päivittää Helsingin kaupungin kotoutumisen seurantatutkimuksia...
28.1.2021
Stadin HYTE-barometri on Helsingin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (HYTE) sekä hyvinvointisuunnitelmatyön seurantaväline, joka kertoo mihin suuntaan helsinkiläisten hyvinvointi kehittyy sekä mitä kaupunki tekee kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Tiedot päivitetään ja...