Hyppää pääsisältöön

Stadin HYTE-barometri 2023 vuosittainen hyvinvointikertomus

Helsingin hyvinvointisuunnitelma (2022–2025) sisältää kuusi painopistettä. Ne ovat mielen hyvinvointi, harrastaminen ja vapaa-aika, liikkuminen, terveelliset elintavat, hyvät väestösuhteet ja turvallinen ja kaunis kaupunki. Nämä kuusi painopistettä kattavat yhteensä 50 tavoitetta ja 106 toimenpidettä.

Tämä Stadin HYTE-barometri esittelee Helsingin hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden ja toimenpiteiden etenemisen tilaa keväällä 2023. Barometri sisältää valittuja konkreettisia nostoja toimenpiteistä sekä havainnollistaa helsinkiläisten hyvinvoinnin ja terveydentilaa hyvinvointisuunnitelman seurantamittareiden valossa. HYTE-barometri on sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain 6 § mukainen vuosittainen hyvinvointikertomus.
Kuuluu sarjaan:
Lataa julkaisu tästä (pdf)

Päätulokset

  • Ensimmäisen seurantatiedon valossa Helsingin hyvinvointisuunnitelman toimenpiteet etenevät hyvin.
  • Toimenpiteitä on kohdennettu lapsille ja nuorille, ikääntyneille sekä jonkin verran kaikille ikäryhmille. Työikäisille suunnattuja toimenpiteitä on jonkin verran vähemmän. Kaupunkilaiset ovat osallistuneet monien toimenpiteiden toiminnan suunnitte­luun ja toteutukseen.
  • Useat toimenpiteet ovat myös onnistuneet tavoitta­maan kaupunkilaisia, joiden osallistumista on tavoiteltu. Silti monissa toimenpiteissä on vielä varhaista arvioida toimenpiteiden vaikutusta kaupunkilaisten hyvinvointiin.   
  • Helsingin HYTE-työn keskeinen tavoite on hyvinvointi- ja terveyserojen kaventuminen ja eriarvoisuuden vähentyminen. Vaikka monissa hyvinvoinnin ja terveyden ilmiöissä on tapahtunut myönteistä kehitystä, huolestuttavaa on kuitenkin havaita väestöryhmittäisten erojen kasvu lukuisissa terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä indikaattoreissa. Myös asuinalueiden väliset erot sosioekonomisten taustatekijöiden mukaan ovat kasvaneet.

Kuviossa nähdään miten Helsingin hyvinvointisuunnitelman toimenpiteet ovat edenneet. Suurin osa toimenpiteistä oli hyvin käynnissä tammikuussa 2023.

Mitä hyvinvointisuunnitelman toimenpiteissä on tehty tähän mennessä?

Monissa toimenpiteissä on järjestetty kaupungin henkilöstölle koulutusta hyvinvoinnista ja terveydestä. Koulutuksien teemoina ovat olleet mm. mielen hyvinvointi, terveellinen ravitsemus, tunne- ja vuorovaikutustaidot ja lähisuhdeväkivallan ehkäisy. Lisäksi on toteutettu kartoituksia ja kyselyitä, jotta toimenpiteitä voidaan kohdentaa paremmin. Nämä kartoitukset vahvistavat omalta osaltaan tilannekuvaa helsinkiläisten hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta.

Monissa toimenpiteissä on tehostettu viestintää kaupunkilaisille huomioiden ikäryhmäkohtaisesti sopiva viestintäkanava. Ikääntyneille on esimerkiksi postitettu kotiin palveluopas, kun taas nuorille on suunnattu chat-palvelu. Toimenpiteitä on myös kohdennettu eri alueille. Käynnissä on esimerkiksi alueellisen kulttuurityön mallit. Monissa toimenpiteissä jää kuitenkin epäselväksi toistaiseksi se, että kuinka hyvin ne ovat tavoittaneet kaupunkilaiset ja kuinka onnistuneena toimenpiteenä kaupunkilaiset kokevat kyseisen toimenpiteen. 

Mitä tiedetään helsinkiläisten hyvinvoinnista ja terveydestä?

Suuri osa helsinkiläisistä kokee oman terveytensä hyväksi. Runsas puolet määrittää elämänlaatunsa keskimäärin hyväksi. Helsinkiläisten liikunnallinen elämäntapa on aiempaa yleisempää ja kaupunkilaisten mahdollisuuksia osallistua taide- ja kulttuuritoimintaan on edistetty. Kaupunki ja oma asuinalue koetaan viihtyisänä ja turvallisena.

Keskeisin haaste helsinkiläisten terveydessä ja hyvinvoinnissa on mielen hyvinvointi sekä yksinäisyys. Aiempaa useampi helsinkiläinen kokee haasteita mielen hyvinvoinnissa. Helsinkiläisten yksinäisyys on aiempaa yleisempää. Monissa hyvinvoinnin ja terveyden ilmiöissä vallitsee myös selkeät erot väestöryhmien välillä ja nämä erot ovat pääsääntöisesti myös kasvaneet viime vuosien aikana.  

Aineisto

Tämä HYTE-barometrin aineistolähteinä ovat sekä HYTE-seurantaan liittyvä erillinen tiedonkeruu että eri tietolähteistä kootut tilastolliset seurantamittarit.

Hyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden seurantatiedot kerättiin 16–30.1.2023. Vastuuhenkilöt raportoivat HYTE-seuranta-alustalle toimenpiteiden tilanteen kyseisenä hetkenä.

Hyvinvointisuunnitelma sisältää yhteensä 47 seu­rantamittaria. Seurantamittarien tietolähteinä ovat pääsääntöi­sesti kansalliset väestötutkimukset, kansalliset rekisterit, Helsingin kaupungin toteuttamat tut­kimukset sekä Helsingin kaupungin toimialojen keräämät tiedot.

Tässä raportissa nostetaan esille osa Helsingin hyvinvointisuunnitelman toimenpiteistä ja seurantamittareista.

Lisää Helsingin HYTE-työstä: https://hyte.hel.fi/hyte-helsingissa/

Viittaaminen

Högnabba, S. & Määttä, S. (2023). Stadin HYTE-barometri 2023 vuosittainen hyvinvointikertomus. Tilastoja 2023: 3. Helsinki: Helsingin kaupunginkanslia. Saatavilla: https://www.hel.fi/static/kanslia/Kaupunkitieto/23_06_08_Tilastoja_3.pdfViitattu: ##.##.20##.