Hyppää pääsisältöön

Uutinen: Tietoa Stadista -ohjelma päivitettiin vuosille 2014–2015

Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi 7.12.2010 vuosille 2011–2015 Tietoa Stadista -ohjelman, jossa linjataan Helsingin kaupungin tietokeskuksen tekemän tilasto- ja tutkimustyön keskeisiä painopisteitä. Ohjelmassa määritellään keskeiset suunnat tälle ajanjaksolle ja kirjataan tarkempine kuvauksineen tärkeiksi katsotut tilasto- ja tutkimushankkeet kauden ensimmäiselle kolmelle vuodelle. Erillisenä osiona mukana ovat myös kuvaukset neljän muun Helsingin kaupungin viraston tutkimustoiminnasta.
Kuuluu sarjaan:

Päättäessään Tietoa Stadista -ohjelmasta kaupunginhallitus samalla pyysi tietokeskusta määrittelemään tarkemmin ohjelmakauden kahden viimeisen vuoden tilasto- ja tutkimushankkeet. Näin varauduttiin reagoimaan mahdollisiin muutoksiin ja uusiin esille nouseviin seikkoihin, joita ei voitu ennakoida ohjelmakautta valmisteltaessa.

Tämä ns. ajantasaistaminen toteutettiin laajassa yhteistyössä siten, että työhön osallistui sivistystoimen apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljasen johdolla monien kaupungin virastojen ja muiden keskeisten sidosryhmien edustajia. Tuloksena oli päivitetty tilasto- ja tutkimusohjelma vuosille 2014–2015, jonka kaupunginhallitus hyväksyi 16.6.2014.

Kahdelle vuodelle päivitetyn Tietoa Stadista -ohjelman keskeisinä lähtökohtina ovat olleet kaupungin strategiaohjelman painopisteet ja näiden painopisteiden mukanaan tuomat tiedon tarpeet. Samalla tiedon avoimuus on yksi tärkeä lähtökohta. Verrattuna ohjelmakauden alkuun ajantasaistustyössä on huomioitu Helsingin jatkuva väestönkasvu, vaikea taloudellinen tilanne ja sen vaikutukset sekä avoimen datan luomat mahdollisuudet.

Tutkimus- ja tilastoteemoina on nostettu esille seuraavat teemat:

- Väestöennuste (alueittainen, seudullinen, kieliryhmät)

- Nuoret, senioriväestö ja maahanmuuttajat

- Alueiden kehitys, alueiden erot

- Hyvinvoinnin kehitys, hyvinvoinnin erot

- Työmarkkinoiden kehitys

- Kaupunkikulttuurit ja kulttuurin kuluttaminen

- Kaupunkivertailut

Tilasto- ja tutkimustoimintaa kehitetään kiinnittämällä huomiota tilasto- ja tutkimustiedon asiakaslähtöisyyteen, perille saattamiseen ja vaikuttavuuteen sekä avoimen tiedon kehittämiseen. Huomiota kiinnitetään myös korkeakouluyhteistyöhön ja kaupungin ulkopuolisten tietoaineistojen yhteishankintaan kaupungille laajoin käyttöoikeuksin.

Rakenteellisesti uutta nyt hyväksytyssä ohjelmassa on se, että tilasto- ja tutkimushankkeet on laitettu yhteen. Siten esimerkiksi asumisteemasta kuvataan niin siihen liittyviä tilasto- kuin tutkimusnäkökulmiakin. Taustalla on se, että tietotarpeiden kannalta ei suinkaan aina ole välttämätöntä erotella mistä lähteestä vaikkapa asumiseen liittyviä tietoja on saatavilla, vaan tärkeää on itse tiedon tarpeen täyttyminen. Mukana kokonaisuudessa on yhteensä 60 tutkimushanketta ja tilaston kehittämishanketta.

Helsingin kaupungin tilasto- ja tutkimusohjelma