Hyppää pääsisältöön

Rakentaminen Helsingissä - vuositilasto 2021

Helsingissä asuinrakentamisen tahti oli jälleen korkealla tasolla vuonna 2021 jatkuneesta koronapandemiasta huolimatta. Vuoden aikana valmistui yhteensä 7 105 asuntoa, joista 96 prosenttia eli 6 815 asuntoa valmistui uustuotantona ja laajennuksina sekä loput 290 asuntoa käyttötarkoituksen muutoksina. Vastaavanlaiseen yli 7 000 asunnon vuosituotantoon on päästy asuntorakentamisen historiassa aiemmin vuosien 2020 ja 2021 lisäksi vain lähiörakentamisen aikakaudella 1960-luvun alkuvuosina.

Toimitilarakennuksia, joiksi lasketaan kaikki muut kuin asuinrakennukset, valmistui 298 877 kerrosneliömetriä. Edellisvuodesta laskua oli noin 11 prosenttia valmistuneen kerrosalan osalta. Vuoden aikana valmistui eniten liike- ja toimistorakennuksia julkisten palvelurakennusten ollessa toiseksi suurin valmistuneiden toimitilarakennusten luokka.
Kuuluu sarjaan:
Lataa julkaisu tästä (pdf)

Havaintoja asuntotuotannosta

  • Helsinkiin valmistui 7 105 asuntoa, joista 6 815 uustuotantona ja laa­jennuksina sekä 290 asuntoa käyttötarkoituksen muutoksina.
  • Uustuotantona ja laajennuksin valmistuneiden asuntojen keskikoko laski 54,3 neliömetriin ja 92 prosenttia niistä valmistui kerrostaloihin. Huoneistotyypeistä eniten valmistui yhä kaksioita, mutta yksiöiden osuus nousi 31 prosenttiin koko asuntotuotannosta.
  • Välimuodon säänneltyä asuntotuotantoa oli noin viidennes uusista asunnoista ja se koostui pääasiassa Hitas- ja hintakontrolloiduista asunnoista (604 kpl) sekä asumisoikeusasunnoista (218 kpl).
  • Valtion tukemia pitkän korkotuen ARA-vuokra-asuntoja ja asumisoike­usasuntoja valmistui yhteensä 1 347 asuntoa, mikä on noin 20 prosent­tia kaikista uustuotantona ja laajennuksin valmistuneista asunnoista.
  • Helsingin kaupungin rakennuttamia asuntoja valmistui 928, joista ARA-vuokra-asuntoja oli 647 kappaletta, asumisoikeusasuntoja 92 kappaletta ja Hitas-asuntoja 189 kappaletta.

Rakentamisalueet

Rakentaminen jatkui vilkkaana erityisesti asuinrakentamisen projektialueilla. Uustuotantona ja laajennuksin valmistui eniten asuntoja Jätkäsaaren (908 asuntoa), Kalasataman (821 asuntoa) ja Sompasaaren (461 asuntoa) sekä Pasilan (754 asuntoa) alueelle. Uutta toimitilaa valmistui erityisesti Kalasatamaan ja Jätkäsaareen. Vuoden 2021 lopussa rakenteilla olevia asuinrakennuksia oli erityisesti uusista alueista Pasilassa ja Kalasatamassa. Näiden alueiden lisäksi asuntoja oli rakenteilla paljon myös Vuosaaressa ja Oulunkylässä. Toimitilarakentamista vuoden lopussa oli rakenteilla erityisesti Pasilassa ja sitä ympäröivillä alueilla.

Aloitetut rakennustyöt, myönnetyt luvat ja rakenteilla olevat rakennukset

Vuonna 2021 aloitettiin 7 350 asunnon rakentaminen, joista käyttötarkoituksen muutoksia oli 351. Uusia rakennuslupia myönnettiin vuoden aikana peräti 7 551 asunnon rakentamiselle. Kerrosala asuinrakentamiseen myönnetyissä luvissa ylitti selvästi viisivuotisen keskiarvon. Vuoden lopussa rakenteilla oli yhteensä 10 079 asuntoa.
Toimitilarakentamista oli rakenteilla keskeneräisenä vuoden aikana nousujohteisesti ja aloitettuja rakennustöitä kahta edellisvuotta enemmän. Toimitilarakentamista
aloitettiin 365 017 kerrosneliömetriä ja myönnettyjen rakennuslupien kerrosalan määrä oli miltei samoissa lukemissa kuin edellisvuonna. Vuoden 2021 lopussa rakenteilla olevia toimitiloja oli päälle 490 000 kerrosneliömetriä.

Aineisto

Aineisto pohjautuu Helsingin kuntarekis­terin rakennusvalvon­taosasta poimittuihin tietoihin luvanvarai­sesta rakentamises­ta. Uudisrakentamis­ta koskevat tiedot si­sältävät uusien raken­nusten lisäksi tiedot rakennusten laajen­nuksista. Julkaisussa on myös esitetty tie­toja rakennusten ja asuntojen käyttötar­koituksen muutoksiin liittyvästä asuntora­kentamisesta.