Hyppää pääsisältöön

Nuorten koulutus Helsingissä – polku peruskoulusta eteenpäin vuosina 2020–2021

Peruskoulun päättäminen aloittaa merkittävän nivelvaiheen nuoren opinpolulla. Julkaisussa tarkastellaan peruskoulun 9. luokan päättävien nuorten hakeutumista perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin sekä sijoittumista jatkokoulutukseen. Lisäksi kuvataan toisen asteen koulutukseen osallistumista sekä opintojen kulkua.
Vuonna 2021 merkittävä valtakunnallinen koulutuspoliittinen uudistus nosti oppivelvollisuusiän 18 vuoteen. Velvoite jatkaa toisen asteen koulutukseen tai nivelvaiheen koulutukseen koski ensimmäiseksi niitä nuoria, jotka päättivät peruskoulun keväällä 2021. Peruskoulun jälkeistä sijoittumista koskevat hakutilastot ovat vuodelta 2021 eli ajalta, jolloin oppivelvollisuusikä oli jo noussut ja velvoite hakeutua jatkokoulutukseen koski kaikkia alle 18-vuotiaita nuoria. Sen sijaan tuoreimmat tiedot opinnot aloittaneista ja opintojen kulusta ovat muutosta edeltävältä vuodelta 2020.
Kuuluu sarjaan:
Lataa julkaisu tästä (pdf)

Päätulokset

  • Lähes jokainen (97 %) peruskoulun 9. luokan päättänyt kevään 2021 hauissa hakenut helsinkiläisnuori sai jonkin koulutuspaikan. Pieni osa kuitenkin jäi ilman paikkaa (3 %) ja lisäksi osa paikan saaneista ei ot­tanut myönnettyä paikkaa vastaan (3 %). Vuotta aiempaan verrattuna hieman useampi nuori jäi ilman opiskelupaikkaa. Ilman koulutuspaik­kaa jääneet nuoret ohjataan hakemaan mahdollisia vapaita paikkoja jatkuvassa haussa.
  • Helsingin sisällä on peruspiirien välisiä eroja siinä, kuinka suuri osa nuorista on toisen asteen koulutuksessa (75 %–98 %). Alueet poikkea­vat toisistaan myös siinä, valitsevatko nuoret lukion vai ammatillisen koulutuksen.
  • Nuorten osallistuminen tutkintoon johtavaan toisen asteen koulutuk­seen eroaa vahvasti myös rekisteröidyn äidinkielen mukaan. Lukiokou­lutuksen osallistumisaste on viime vuosina parantunut vieraskielisten keskuudessa, mutta vuonna 2020 tämä kehitys pysähtyi.
  • Osa nuorista päätyy keskeyttämään aloittamansa toisen asteen kou­lutuksen ja jää koulutuksen ulkopuolelle. Lukiossa keskeyttäminen on ammatillista koulutusta harvinaisempaa. Lukuvuonna 2016/2017 lukiossa opintonsa aloittaneista 3,6 prosenttia keskeytti opintonsa kolmen ja puolen vuoden sisällä, kun ammatillisessa koulutuksessa aloittaneista keskeytti 8,9 prosenttia.

Kuviosta nähdään, kuinka suuri osa pe­rusasteen jälkeisis­sä hauissa hakeneista alle 18-vuotiaista 9. luokan päättäneis­tä jäi ilman jatkokou­lutuspaikkaa keväällä vuosina 2019–2021.

Koronaepidemia ja oppivelvollisuuden laajentaminen vaikuttaneet nuorten opinpolkuun

Koronaepidemiaan liittyen etäopiskelu, oppimiserojen kasvu ja jo ennestään hei­kommassa asemassa olevien opiskelijoiden vaikeudet ovat herättäneet huolta. Koronaepidemian alkuaikoina vuonna 2020 aiempaa suurempi osuus nuorista jatkoi suoraan peruskoulusta toisen asteen koulutukseen tai siihen valmistavaan koulutukseen. Toisen asteen osallistumisaste pysyi suurin piirtein ennallaan 16–18-vuotiaiden ikäryhmässä. Samalla kuitenkin alueellinen ero osallistuvuu­dessa peruspiirien ääripäiden välillä kasvoi jonkin verran.

Vuonna 2021 peruskoulun päättäneiden 9. luokkalaisten välitön hakeutuminen toisen asteen koulutukseen näyttää rekisteritietojen perusteella heikentyneen siitä huolimatta, että oppivelvollisuus laajennettiin tuolloin koskemaan kaikkia alle 18-vuotiaita. Ilman opiskelupaikkaa kevään hauissa jäi varsinkin nuoria mie­hiä. Edellisvuoteen verrattuna kuitenkin aiempaa useampi jäi valitsematta opis­kelijaksi etenkin naisten ja vieraskielisten keskuudessa. Ilman koulutuspaikkaa jääneet nuoret ohjataan ensisijaisesti hakemaan vapaita paikkoja jatkuvassa haussa. Osa kuitenkin tarvitsee nuorten monialaisen palvelupisteen Ohjaamon apua arkeensa tai oppivelvollisuuden keskeyttämistä esimerkiksi sairauden tai muun painavan syyn vuoksi.

Oppivelvollisuuden laajentamisen tavoitteena on, että jokainen nuori suorittaa toisen asteen tutkinnon, sillä osaamisvaatimukset työmarkkinoilla ovat kasva­neet. Siirtymävaiheessa enemmän haasteita kohtaavan joukon tunnistaminen, oikea-aikainen ohjaus ja oppilashuollon palvelut ovat tärkeitä, jotta uudistuksen tavoite toteutuu.

Aineisto

Julkaisun tiedot pe­rustuvat Tilastokes­kuksen avoimiin ja maksullisiin tietokan­toihin sekä Helsingin kaupungin Tilastokes­kukselta tilaamaan ai­neistoon. Lisäksi tilas­totietoja on poimittu opetushallinnon avoi­mesta Vipunen-tilas­totietokannasta. Tuo­reimmat tiedot ovat ti­lastosta riippuen vuo­silta 2020 tai 2021.