Hyppää pääsisältöön

Helsingin yrityskysely 2023 – näkemyksiä kaupungin elinvoimatekijöistä

Helsingin kaupunkistrategian tavoitteiden ja kaupungin elinkeinopolitiikan painopisteiden edistäminen edellyttää Helsingissä toimivien yritysten tarpeiden, näkemysten ja odotusten ymmärtämistä. Laaja, lähes tuhannen yrityksen haastatteluaineisto antaa arvokasta tietoa kaupunkikehittämiseen. Selvitys antaa tietoa siitä, miten tyytyväisiä yritykset ovat kaupungin palveluihin, miten eri toimialoilla toimivat yritykset näkevät Helsingin sijaintipaikkana ja millaisia kehitysehdotuksia yritykset antavat Helsingin kehittämiseen. Vuoden 2023 aineistosta ilmenee myös, miten toimintaympäristön muutokset ovat vaikuttaneet yrityskenttään ja helsinkiläisten yritysten kasvunäkymiin. Helsingin kaupunki on selvittänyt vuodesta 2016 lähtien (2016, 2018, 2020 ja 2023) yritysten näkemyksiä Helsingin elinvoimaan ja yritysmyönteisyyteen vaikuttavista tekijöistä. Tulokset on koottu ensimmäistä kertaa laajaksi selvitykseksi.
Lataa julkaisu tästä (pdf)

Päätulokset

  • Joka kolmas yritysvastaaja uskoo kasvuun. Kansainvälisillä markkinoilla toimivien yritysten kasvuodotukset kotimarkkinayrityksiä valoisammat.
  • Useampi yritys suunnittelee toiminnan ja toimipaikkojen laajentamista Helsingissä kuin poismuuttoa.
  • Reilu kolmannes on käyttänyt kaupungin palveluja 2021–2022. Yrityspalvelut saavat yrityksiltä parhaimmat arviot – palveluja ei kuitenkaan tunneta riittävästi.
  • Sallivampi ote tilojen käyttötarkoituksiin sai yritysvastaajilta kannatusta.
  • Sosiaaliturvan kannustinloukkujen purkaminen sai vahvaa tukea yrityksiltä.
  • Puolet yritysvastaajista näki tarvetta koulutusjärjestelmän ja sisältöjen uudistamiselle.
  • Yritysten halukkuus suositella Helsinkiä sijaintipaikkana on laskenut. Autoilun vaikeutuminen, liikenteen sujuvuuden puutteet ja pysäköintiongelmat ovat laskeneet yritysten suositteluhalukkuutta.

Vastaajista 39 prosenttia oli käyttänyt yhtä tai useampaa kaupungin palvelua vuosina 2021–2022.

Vain harva yritys muuttamassa pois Helsingistä – kaupungin yritysmyönteisyyteen panostettava silti aiempaa enemmän

Toimipaikkoja laajentavia yrityksiä oli enemmän kuin poismuuttoa suunnittelevia. Silti halukkuus suositella Helsinkiä sijaintipaikkana on laskenut vuoden 2020 mittauksesta niin, että suosittelijoita oli vuonna 2023 vain hieman enemmän kuin kriittisiä vastaajia (vuonna 2023 NPS 1, kun se oli 9 vuonna 2020). Syihin, jotka ovat laskeneet suositteluhalukkuutta pitää kiinnittää huomiota. Selvityksessä yritykset tuovat esille monia asioita, joihin Helsingin kaupungin pitäisi panostaa yritysten palvelutarjonnan ja fyysisten toimintaedellytysten parantamiseksi. Liikennejärjestelyistä ja pysäköinnistä tuli eniten negatiivista palautetta ja niihin liittyvät ongelmat laskivat eniten yritysten halukkuutta suositella Helsinkiä sijaintipaikkana. Kehittämiskohteina nostettiin erityisesti liikenteen sujuvuuteen, pysäköintiin ja kaavoitukseen liittyviä asioita.

Kaupungin palveluja ei tunneta riittävästi

Selvityksen mukaan kolmannes lähes tuhannesta helsinkiläisyrityksestä on käyttänyt yhtä tai useampaa kaupungin palvelua vuosina 2021–2022. Kaupungin palveluista yritykset olivat käyttäneet eniten erilaisia lupamenettelyjä. Yritysten käyttämistä palveluista parhaimmat arviot saivat erilaiset yrityspalvelut. Kokemus kaupungin palveluista oli keskimäärin kohtuullisen hyvä, sillä asteikolla 1–5 kaikki arviot ylittivät kolmen. Kaikki yritykset eivät  tarvitse kaupungin palveluja, mutta yritysten olisi hyvä tietää, mitä palveluja ne voisivat tarvittaessa käyttää. Selvitys toi esille sen, että kaupungin palveluja ei tunneta riittävästi.

Aineistot

Selvitys perustuu Helsingin kaupungin elinkeino-osaston Taloustutkimukselta tilaamaan yrityskyselyyn. Kyselyosuus toteutettiin puhelininformoituna nettikyselynä 19.1.–23.3.2023. Lähtökohtana oli se, että otoksen rakenteen tulee olla mahdollisimman samanlainen kuin vuonna 2020 toteutetussa tutkimuksessa, jotta tulokset ovat vertailukelpoisia. Selvityksessä kyselyn tuloksia on tarkasteltu pääasiassa yritysten koon ja toimialan mukaan. Selvitys perustuu 975 Helsingissä toimivan yrityksen vastauksiin.

Viittaaminen

Saario, K. (2023). Helsingin yrityskysely 2023 – näkemyksiä kaupungin elinkeinotekijöistä. Helsingin kaupunginkanslia. https://www.hel.fi/static/kanslia/Kaupunkitieto/23_05_31_Helsingin yrityskysely 2023 näkemyksiä kaupungin elinvoimatekijöistä.pdf. Viitattu: ##.##.20##.